ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව JWT ආයතනය ක්‍රියා කරන බවට ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ පැවසෙනවා. නමුත් JWT ආයතනය සජිත් ප්‍රේමදාසගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට භාරව ඇති නමුත් එය මුදල් මත පමණක්ම හිඳ සිදු කරන නිසි ප්‍රමිතියකින් බවකින් තොරව හා වගකීමක් රහිතව කරන්නන් වාලේ සිදු කරන බවට අදහස් පළවනවා.

මෑතකදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ අත්පත්‍රිකා ලක්ෂ 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එම සමාගම විසින් මුද්‍රණය කර ඇති අතර, එම අත්පත්‍රිකාවන් හි ඇති ජායාරූය පවා නිසි ආකාරව සංස්කරණය නොකර ඇති අතර සඳහන් කර ඇති දුරකථන අංක 1326 ලෙස සඳහන් අංකය පවා ක්‍රියා විරහිත ඒවා බවයි සඳහන් වන්නේ.

නමුත් මෙම අත්පත්‍රිකා මුද්‍රණ ගාස්තු ලෙස රුපියල් 88,000,000 ක් වැනි ඉතා විශාල මුදලක් JWT ආයතනය විසින් අය කර ඇත. නමුත් මෙවැනි අඩු ප්‍රමිතියකින් යුතු බාල වැඩ සඳහා එතරම් මුදලක් ගෙවීම ද මුදල් අපතේ යැවීමක් බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ පැවසෙන්නේ.

ක් වැනි ඉතා විශාල මුදලක් JWT ආයතනය විසින් අය කර ඇත. නමුත් මෙවැනි අඩු ප්‍රමිතියකින් යුතු බාල වැඩ සඳහා එතරම් මුදලක් ගෙවීම ද මුදල් අපතේ යැවීමක් බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ පැවසෙන්නේ.